twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Statuten en richtlijnen

cbf-150x150.1.png


Richtlijnen Goede Doelen Nederland

De NCFS is lid van Goede Doelen Nederland en volgt hun richtlijnen, zoals de richtlijn ‘reserves voor goede doelen’. 
 

CBF-keur

De NCFS is in bezit van het CBF-keur


VSOP en Ieder(in)

De NCFS is aangesloten bij de VSOP en bij Ieder(in)
De NCFS is geen lid van de Nederlandse Patiënten Federatie. Wel wordt de NCFS op bepaalde onderwerpen door hen bevraagd zoals over het basispakket zorgverzekering en krijgt de NCFS uitnodigingen voor overleg hieromtrent.
 

Gedragscode Sponsoring

In de Gedragscode Sponsoring geeft de NCFS weer hoe haar sponsorbeleid is vormgegeven, op welke principes deze gestoeld is en wat de wensen en grenzen zijn. Daarnaast wordt aangegeven hoe de afspraken met sponsors eruit zien. Dit beleid ligt ten grondslag aan alle sponsorrelaties. 


Richtlijnen Sponsoring 

De NCFS volgt de richtlijn sponsoring van de Patiëntenfederatie Nederland en de code geneesmiddelenreclame 


Richtlijnen NCFS

De NCFS onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, die bestaat uit de aspecten ‘Toezicht houden en besturen’, ‘Optimale besteding van middelen’ en ‘Relaties met belanghebbenden’. De NCFS heeft in kaart gebracht hoe zij zich wil verantwoorden ten aanzien van de genoemde drie aspecten.

Het beloningsbeleid gaat uit van een passende beloning naar de zwaarte en de omvang van de functie. De uitgangspunten zoals gehanteerd in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen zijn met enige matiging gehanteerd. De beloning past in het advies Regeling en Beloning Directeuren Goede Doelen, dat is opgesteld door Goede Doelen Nederland (voorheen Vereniging van Fondsenwervende Instellingen).

Het CBF hanteert de 25%-norm van gemaakte kosten voor fondsenwerving en de NCFS wil daar ruim onder blijven. De NCFS streeft ernaar dat maximaal 10% van de totale kosten mag worden besteed aan administratie en beheer.

Het beleid van de NCFS ten aanzien van de reserves en fondsen maakt onderscheid tussen de continuïteitsreserve en de bestemmingsfondsen en past binnen de voorschriften die zijn opgenomen in de richtlijn reserves voor goede doelen van Goede Doelen Nederland.

De NCFS hanteert een defensief beleggingsbeleid. Tijdelijk overtollige middelen worden op een spaarrekening of een depositorekening geplaatst.

Afschrift van de akte van statutenwijziging van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Privacyverklaring NCFS