twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (hierna: “NCFS”) verwerkt van haar aangeslotenen, donateurs of andere geïnteresseerden.

In het kader van de dienstverlening, wanneer je doneert, een publicatie bestelt, gebruik maakt van de interactieve diensten, andere diensten van de NCFS afneemt of anderszins contact heeft met de NCFS, legt de NCFS gegevens vast. De NCFS gebruikt jouw gegevens om met je te communiceren, je te informeren over haar activiteiten en voor fondsenwerving. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Door het verstrekken van je gegevens stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1.Verantwoordelijke
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt de NCFS, waarom en hoelang?
2.1 Soort persoonsgegevens
2.2 Doel van de verwerking
2.3 Hoelang worden de persoonsgegevens verwerkt
3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4. Uitoefening van jouw rechten
5. Wijziging van het Privacybeleid

De NCFS adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
Dr. A. Schweitzerweg 3a
3744 MG Baarn
KvK nummer: 41188408
Tel: 035-6479257

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NCFS, WAAROM EN HOELANG:

2.1. Soort persoonsgegevens
In het kader van je donatie, bestelling of contact met de NCFS worden de volgende persoonsgegevens verwerkt (voor zover ontvangen):

a)     Voor- en achternaam
b)     Adresgegevens
c)     Geboortedatum
d)     Telefoonnummer
e)     e-mailadres
f)      IBAN 
g)     Informatie met betrekking tot de relatie tot Cystic Fibrosis (met jouw toestemming)
h)     Functie binnen de NCFS
i)      Type zorgverlener.

2.2. Doel van de verwerking
De NCFS verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Nakoming van de overeenkomst

I. Algemeen contact in het kader van je donateurschap.
De NCFS gebruikt jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je donateurschap en de eventuele opzegging daarvan.
II. Verstrekken van informatie over diensten, bijeenkomsten of activiteiten van de NCFS.
De NCFS gebruikt jouw naam, adresgegevens, emailadres en eventuele functie binnen de NCFS en/of type zorgverlener en/of jouw relatie tot CF voor het verstrekken van het kwartaalblad CFcenTRaal of van andere informatie over diensten, bijeenkomsten of activiteiten van de NCFS.
III. Afhandelen van betalingen.
Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld donateursbijdragen, af te wikkelen.
IV. Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten.
De NCFS gebruikt jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en functie binnen de NCFS en/of type zorgverlener en/of jouw relatie tot CF voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor de NCFS.
V. Selecteren van aanbiedingen en relevante informatie.
De NCFS gebruikt jouw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, eventuele functie binnen de NCFS en/of type zorgverlener en/of jouw relatie tot CF om interessante informatie over diensten, cursussen of activiteiten en fondsenwerving van de NCFS voor je samen te stellen.
VI Herdenkingsbijeenkomsten
De NCFS gebruikt jouw naam, adresgegevens en/of emailadres en jouw relatie tot CF om je, indien relevant, uit te nodigen voor de 5-jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten (zowel tijdens als na je donateurschap)
VII Afwikkeling bestelling
Jouw naam, adres, bankrekeningnummer, e-mailadres worden door de NCFS gebruikt voor de afwikkeling en aflevering van de door jou op de website geplaatste bestelling. 

Verwerking met jouw toestemming

VIII. E-mailings: informatie en aanbiedingen van de NCFS.
De NCFS gebruikt jouw naam en e-mailadres, eventuele functie binnen de NCFS en/of type zorgverlener en/of jouw relatie tot CF om je per e-mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van de NCFS te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
IX. Telefonisch contact: informatie en aanbiedingen van de NCFS.
De NCFS kan jouw naam en telefoonnummer, eventuele functie binnen de NCFS en/of type zorgverlener en/of jouw relatie tot CF gebruiken om je telefonisch te informeren over diensten en aanbiedingen van de NCFS. Tenzij je hebt aangegeven deze telefoontjes niet meer te willen ontvangen.
X. Telefonisch/email contact na afloop van het donateurschap.
Uiterlijk tot twee jaar na afloop van je donateurschap kan de NCFS jouw naam, telefoonnummer en/of emailadres gebruiken om je telefonisch of per mail te informeren over de voordelen van het donateurschap van de NCFS.

Je kan je toestemming altijd intrekken of tegen de (verdere) verwerking bezwaar maken door een mail te sturen naar: info@ncfs.nl

Verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang

XI. Anoniem statistisch onderzoek.
Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
XII. Marketingdoeleinden
De NCFS kan jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en donatiebedrag gebruiken voor marketingdoeleinden en/of om haar dienstverlening verder te optimaliseren. 

2.3 Hoelang worden de persoonsgegevens verwerkt
De NCFS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap en tot maximaal twee jaar na afloop hiervan.

Persoonsgegevens die NCFS verwerkt naar aanleiding van je vraag en/of een verzoek tot informatie, in het kader van je vrijwilligersactiviteiten of indien je CF zorg verleent, worden bewaard zolang deze gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en tot uiterlijk twee jaar na beëindiging hiervan. Na twee jaar kan de NCFS u verzoeken of gegevens langer bewaard mogen blijven.

Indien de NCFS je persoonsgegevens gebruikt voor e-mail nieuwsbrieven en/of telefonisch contact (als bedoeld in artikel 2.1.2 onder VIII, IX en X), verwerkt ze de persoonsgegevens op basis van je toestemming. Je hebt het recht om deze toestemming in te trekken. NCFS bewaart de bij behorende persoonsgegevens totdat je je toestemming intrekt.

Indien NCFS de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeft te bewaren, zal zij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of een bewijsplicht (bijvoorbeeld voor e-mail marketing) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN VERWERKERS

3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de NCFS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NCFS gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de NCFS. Met de verwerkers heeft de NCFS een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacybeleid na te leven. Voor vragen over onze verwerkers kan je een mal sturen naar: info@ncfs.nl.

4. UITOEFENING VAN JOUW RECHTEN 

4.1 Door een e-mail te sturen naar: info@ncfs.nl kun je bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De NCFS zal je verzoeken steeds direct in behandeling nemen en je zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat de NCFS aan het verzoek heeft gegeven. Indien de NCFS je verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

4.2 Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je  eveneens via e-mail contact opnemen met de NCFS via info@ncfs.nl. De NCFS zal het bezwaar zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de NCFS je hiervan op de hoogte brengen. 

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de NCFS je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met De NCFS via info@ncfs.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan de NCFS via info@ncfs.nl.

5. WIJZIGING PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. De NCFS adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.